نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات کتاب پرواز

انتشارات کتاب پرواز

تاریخ فلسفه غرب (بر تراند راسل)


کتاب «تاریخ فلسفه غرب» نوشته‌ی «برتراند راسل» و ترجمه‌ی «نجف دریابندی»است. راسل در این کتاب به شرح نقادانه تاریخ فلسفه در ممالک غربی از هزاره اول قبل…