نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات وحدت بخش

انتشارات وحدت بخش

قصه های قرآن از تولد آدم تا رحلت خاتم (معصومه بیگم آزرمی)


در این اثر با تاسی از قرآن کریم که در بیان سرگذشت امت های پیشین شیوه قصه گویی را برگزیده، حتی المقدور از این روش استفاده شده…