نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات نوید صبح

تاریخ

میرزا تقی خان امیرکبیر(عباس اقبال آشتیانی)


درمیان همه ی رجال اخیر مشرق زمین و زمامداران ایران که نامشان ثبت تاریخ جدید است، میرزاتقی خان امیرنظام بی همتاست.به حقیقت سزاواراست که به عنوان اشرف…