نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات علمی و فرهنگی

انتشارات سروش

تاریخ فلسفه (فردریک کاپلستون )


«تاریخ فلسفه» اثر فردریک چارلزکاپلستون فیلسوف متأله، تاریخ‌نگار فلسفی و کشیش یسوعی اهل بریتانیا در عصر معاصر می‌باشد. هدف کاپلستون از نگارش این مجموعه بیان سیر تحول…