نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات زرین کلک

انتشارات زرین کلک

قدرت جذب (برایان تریسی)


دستکم ۸۵ درصد موفقیت در کار و زندگی به توانایی شما در ارتباط موثر با دیگران بستگی دارد . هوشمندی اجتماعی یا توانایی تعامل ، گتفگو ،…