نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات جامی

انتشارات جامی

تهافت الفلاسفه یا تناقض گویی فیلسوفان ( امام محمد غزالی )


کتاب تهافت‌الفلاسفه یا تهافهالفلاسفه )تناقض‌گویی فیلسوفان) کتابی است از ابوحامد محمد غزالی، دانشمند، فقیه، و متفکر برجسته ایرانی در قرن پنجم هجری که در رد آراء و…