نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات امیرکبیر

انتشارات امیرکبیر

خداوندان اندیشه سیاسی(مایکل ب.فاستر،ویلیام تامس جونز)


کتاب «خداوندان اندیشه سیاسی» که یکی از منابع آزمون دکتری است، توسط انتشارات امیرکبیر، به قلم سه تن از استادان سرشناس رشته علوم سیاسی (ویلیام تامس جونز،…