نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات آگاه

انتشارات آگاه

منطق صوری (محمد خوانساری)


«منطق صوری» تالیف دکتر محمد خوانساری استاد برجسته فلسفه و منطق در دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و یکی از بزرگ‌ترین منطق‌دانان…