نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سروده ها

سروده ها

علیرضا حاجب (سروده)


  حل شده‌ام در مرگ در هیاهوی موریانه‌ها که چوب را در بزاق عنکبوت‌ها که حشره را در فیر فیر جرثقیل‌ها که کوه را در پنج دقیقه‌ی…

سروده ها

سروده ای از علیرضا شکرریز


  من خدا را با خرما می‌خواهم گلوله را با شقیقه بالا و پایین بُرد و بالاتر فکر نکرد حیف این مرد، خیابانی شده همین طور /…

سروده ها

قطعه سروده ای از علیرضا قاسمیان خمسه


  علیرضا قاسمیان خمسه یک دوستت دارم برای چند زمستان کافی بود کاش نمی‌دیدم که امروز این دو کلمه را هواکش کافه/ پوشانده سایش لب‌هایمان جرقه‌ی آتشی…

سروده ها

قطعه سروده ای از محمد کریمی جعفری


  جهان جنین! مرا تنها بگذار با نواهای سحرانگیز واگنر شاید عبور از ناشناخته‌های سرخ / نزدیک‌تر کند من را / به تو یا شاید هم /…

سروده ها

مجید لواف (سروده)


  به خانه آمدی تنهایی این همه سال را پرت کردی روی مبل‌ها تنهایی / شکل دیگر گرفت دلتنگی را / به چوب لباسی و خستگی را…

سروده ها

سروده ای از صدیقه صنیعی


امروز بلا از آسمان باریده است تهران به خودش ۱۰۰۱ غم دیده است بغض اش ترکیده شهر و بر روی سرش انگارکه خاک مرده را پاشیده است

سروده ها

سروده ای از هاشم خشت زر


  زیر درخت پیر بلوطی تنها ٬ کنار دیوار فرو ریخته‌ای… من در آرامشی نداشته ام تو در ناآرامی داشته‌ات… توپ گلفی به میان ما آمد آشفته…

سروده ها

سروده ای از نرگس دوست


ازکارخانه‌های چوب‌بری صدای اندوهیگن پرندگانی می‌آید که آوازهایشان را درسینه‌ی درختانی جا گذاشته‌اند که عاقبت‌شان بریدن است بریده‌ام همچون شاخه‌ی نازکی ازدرختی تنومند می‌خواهم این بارتابوتی شوم…

سروده ها

سروده ای از نصرت رحمانی


  لیلی! چشمت خراج سلطنت شب را از شاعران شرق طلب می‌کند من آبروی عشقم هشدار … به خاک نریزی پرکن پیاله را آرام‌تر بخوان آواز فاصله‌های…

سروده ها

محمد مختاری -سروده


جمعه آخرین حرف هفته‌هاست بانقطه چین‌هایی که با اشک پر نمی‌شوند نقطه نقطه نقطه قطاری می‌گذرد دست‌هایی درهوا تکان می‌خورند بیا برگردیم به سطرهای از نفس افتاده…